© 2017, Created by Brainskills ]Rishon LeTsiyon[

צור קשר

072-3937343

ההגנה 42
ראשון לציון

תקנון

 

כללי
- הכניסה למתחם BrainSkills מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

* יש להגיע 15 דקות לפני תחילת המשחק

* הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה

* חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.

* חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

* החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת BrainSkills, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל         שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.

* השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה,הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק. 

* בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

* תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל   דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין             אחרת.

* החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד   שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. קווסטר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית     בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

* כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם       והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או       להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

* המתחם מצולם ומוקלט בכלל חלליו המרכזיים.

 

- אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת כל החזר כספי.

- חברת BrainSkills תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

- שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

 

מחירון הזמנת משחקים באתר:

 

- BrainSkills רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

- המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו.

- המחיר המצויין הוא לשחקן ולא לקבוצה

 

מדיניות הזמנה:

 

- להזמנת המשחק באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק.

- רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד

- מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

- ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים להלן.

- הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

- הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין והנ'ל   לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי

 

ביטול הזמנה ומדיניות החזרים:

- ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם מפעילי החדר עפ"י מדיניות הביטול המוגדרת

- BrainSkills רשאית לבטל הזמנה (כולה או חלקה) במקרים הבאים: ​

* אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.

* במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.

* כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.

* עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.

* מספר ימים טרם מועד ההזמנה יתבצע וידוא הגעה טלפוני עם הלקוח.

  במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח עד 24 שעות לפני המשחק, קווסטר תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת.

- הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.

- לקוח שהזמין משחק ולא הגיע בפועל יידרש לתשלום מקדמה בהזמנתו הבאה